Regulamin – Promocja ‘Droga do prezentów’

ARTYKUŁ 1 – UCZESTNICY
1.1 Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby
fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są konsumentami
w rozumieniu art. 221 k.c., zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej.
1.2 Pracownicy DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. („Organizator”), ich
rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, a także wstępni, zstępni, oraz
rodzeństwo małżonka pracownika) i inne podmioty działające na zlecenie Organizatora
bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie niniejszej Promocji nie mogą brać w
niej udziału. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali
zakupów na własny użytek, tj. dla końcowych konsumentów. Organizator zastrzega
sobie prawo do weryfikacji Uczestników i wykluczenia z Promocji Uczestnika w
przypadku, jeżeli nie spełnia wymogów przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub
narusza postanowienia Regulaminu.

ARTYKUŁ 2 – JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI
2.1. Aby zakwalifikować się do Promocji („Promocja”), Uczestnik musi zakupić Produkt
wymieniony w artykule 3.1 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od Autoryzowanego Dealera
Pioneer („Dealer”) w sklepie stacjonarnym lub online we wskazanym poniżej terminie. Aby
uzyskać listę uczestniczących w Promocji autoryzowanych Dealerów Pioneer, odwiedź stronę
internetową www.pioneer-car.pl
2.2. Aby zakwalifikować się do Promocji Uczestnik musi wypełnić formularz na stronie
www.pioneerowo.pl oraz dołączyć do formularza w postaci skanu lub zdjęcia dowód zakupu
(paragon) oraz skan lub zdjęcie nr seryjnego produktu. Aby wziąć udział w Promocji Produkt
musi pochodzić z dystrybucji Organizatora. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego
zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia, w przypadku
jeżeli Uczestnik i zgłoszenie spełniają wymogi niniejszego Regulaminu, Organizator wysyła na
podany przez Uczestnika adres e-mail z potwierdzeniem zakwalifikowania Uczestnika do
Promocji.
2.3. Data rozpoczęcia Promocji: 1 czerwca 2017r. Ostateczny termin zakupów
kwalifikujących się do Promocji: 31 sierpnia 2017r. Ostateczny termin przesłania
zgłoszenia udziału w Promocji: 10 września 2017 godz. 23:59.
2.4. Oferta „Promocji” nie łączy się z żadną inną ofertą promocyjną organizowaną przez
Organizatora.

ARTYKUŁ 3 – PRODUKT PROMOCYJNY i PRODUKT ZA 1 ZŁOTY
3.1. Zakup wymienionych produktów („Produkt”) kwalifikuje Uczestnika do wzięcia udziału
w Promocji:
Nazwa modelu
MVHAV190,
MVHAV290BT,
AVH190DVD,
AVH290BT,
AVHX390BT,
AVHX490DAB,
AVHX5800DAB,
AVHX7800BT,
AVHX8800BT,
AVIC-F980BT,
AVIC-F980DAB,
AVIC-F88DAB,
AVIC-F80DAB.
3.2. Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów.
3.3. Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki udziału w Promocji i złożył prawidłowo
zgłoszenie swojego udziału w Promocji w sposób opisany w pkt 2.2. powyżej w terminie
określonym w pkt 2.3 powyżej, a następnie otrzymał od Organizatora potwierdzenie
zakwalifikowania Uczestnika do Promocji uprawniony jest do zakupu za 1 złoty produktu
wskazanego w pkt 3.4 poniżej, w zależności od Produktu, którego zakup zgłosił w celu
wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik nie jest uprawniony do zamiany produktu za 1 złoty na
inny, ani do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktu za 1 złoty, chyba ze
Organizator wyraźnie przyzna taką możliwość Uczestnikowi; w takim jednak wypadku
skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest od dostępności danego modelu produktu za
1 złoty u Organizatora.
3.4. Aktualna lista produktów za 1 złoty dostępnych dla Uczestników Promocji:
Za zakup modeli MVHAV190, MVHAV290BT – słuchawki SECL712T za 1 złoty
Za zakup modeli AVH190DVD, AVH290BT – słuchawki SEMJ722T za 1 PLN
Za zakup modeli AVHX390BT, AVHX490DAB – słuchawki SEMJ553BT za 1 PLN
Za zakup modeli AVHX5800DAB, AVHX7800BT, AVHX8800BT – do wyboru: słuchawki
SEMJ561BT lub głośnik XWBTSP1-K lub wzmacniacz GMA3702 za 1 PLN
Za zakup modeli AVIC-F980BT, AVIC-F980DAB, AVIC-F88DAB, AVIC-F80DAB – kamera cofania
ND-BC8 lub wieża XEM16 lub słuchawki SEMS7BT za 1 PLN
3.5. Produkty za 1 złoty wskazane w pkt 3.4 powyżej dostępne są do wyczerpania się ich zapasów.
Organizator może wprowadzać dodatkowe produkty za 1 złoty dostępne w ramach Promocji, o
czym informował będzie na swojej stronie internetowej.
3.6. Uczestnik nie może przenieść praw wynikających z Promocji na osobę trzecią bez zgody
Organizatora, w szczególności Uczestnik nie może domagać się wydania produktów za 1
złoty innej osobie.
3.7. Wszystkie produkty za 1 złoty mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Uczestnik nie
może domagać się zamiany przyznanych mu przez Organizatora produktów za 1 złoty na ich
równowartość pieniężną ani produkt innego rodzaju.
3.8. W przypadku, gdy Uczestnik zwraca Produkt, Uczestnik nie będzie uprawniony do
otrzymania produktu za 1 złoty, a jeżeli już go otrzymał będzie zobowiązany do zwrotu.
3.6 Po weryfikacji Uczestnik otrzyma kurierem produkt za 1 złoty w ciągu 30 dni. Koszt dostawy
ponosi Organizator.

ARTYKUŁ 4 – ORGANIZATOR
4.1. Organizatorem Promocji jest: DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Plac Kaszubski 8 81-350 Gdynia, Polska, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000492303, NIP 584 020 15 13

ARTYKUŁ 5 – GWARANCJA NA PRODUKTY ZA 1 ZŁOTY.
5.1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym w prawie, Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Uczestnika związane z usterkami lub
awariami produktów za 1 złoty. Organizator nie udziela gwarancji na produkty za 1 złoty
otrzymane w ramach Promocji.
5.2. DSV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w tej Promocji, jeżeli są
spowodowane przez jakąkolwiek okoliczność siły wyższej.

ARTYKUŁ 6 – JURYSDYKCJA
6.1. Niniejsze warunki podlegają prawu w Polsce i podlegają wyłącznie jurysdykcji
właściwych sądów w Polsce.

ARTYKUŁ 7 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.
7.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub
odwołania Promocji z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Uczestników.

ARTYKUŁ 8 – DANE OSOBOWE
8.1. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym
zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i
przeprowadzenia Promocji oraz przekazania produktów za 1 złoty, w szeroko pojętych
celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach
statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
8.2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w
ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i
usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do
przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę.
Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien
osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
8.3. Akceptując treść niniejszego Regulaminu i biorąc udział w Promocji Uczestnik wyraża
nadto zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail, informacji handlowej od
Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także
produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach.
8.4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania produktu
za 1 złoty w Promocji jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.