Regulamin –  Promocja ‘Pioneerowo – dodatkowy produkt za 1 zł’

ARTYKUŁ 1 – ORGANIZATOR I UCZESTNICY

1.1.      Organizatorem Promocji jest DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.z siedzibą pod adresem Plac Kaszubski 8, 81-350 Gdynia, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492303, NIP 584 020 15 13.

1.2.      Uczestnikami Promocji (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które są konsumentami w rozumieniu art. 221c., zamieszkałe w Rzeczpospolitej Polskiej.

1.3.      Pracownicy Organizatora, ich rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, a także wstępni, zstępni, oraz rodzeństwo małżonka pracownika) i inne podmioty działające na zlecenie Organizatora bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie niniejszej Promocji nie mogą brać w niej udziału. Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla Uczestników, którzy dokonali zakupów na własny użytek, tj. dla końcowych konsumentów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników i wykluczenia z Promocji Uczestnika w przypadku, jeżeli nie spełnia wymogów przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub narusza postanowienia Regulaminu.

ARTYKUŁ 2 – JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROMOCJI

2.1.      Aby zakwalifikować się do Promocji („Promocja”), Uczestnik musi zakupić Produkt wymieniony w artykule 3.1 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od Autoryzowanego Dealera Pioneer (“Dealer”) w sklepie stacjonarnym lub online we wskazanym poniżej terminie. Aby uzyskać listę uczestniczących w Promocji autoryzowanych Dealerów Pioneer, odwiedź stronę internetową http://dsv.com.pl/autoryzowane-sklepy/

2.2. Aby zakwalifikować się do Promocji Uczestnik musi wypełnić formularz na stronie www.pioneerowo.pl oraz dołączyć do formularza w postaci skanu lub zdjęcia dowód zakupu (paragon) oraz skan lub zdjęcie nr seryjnego produktu. Aby wziąć udział w Promocji Produkt musi pochodzić z dystrybucji Organizatora. Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego zgłoszenia udziału w Promocji, Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia, w przypadku jeżeli Uczestnik i zgłoszenie spełniają wymogi niniejszego Regulaminu, Organizator wysyła na podany przez Uczestnika adres e-mail informację z potwierdzeniem zakwalifikowania Uczestnika do Promocji. Organizator ma prawo wykluczyć zgłoszenie Uczestnika z Promocji, jeżeli nie spełnia ono któregokolwiek z postanowień Regulaminu, a w szczególności, punktu 2.1, mówiącego o konieczności zakupu Produktu u Autoryzowanego Dealera Pioneer.

2.3.      Data rozpoczęcia Promocji: 14 czerwca 2019r. Ostateczny termin zakupów kwalifikujących się do Promocji: 31 sierpnia 2019 r. Ostateczny termin przesłania zgłoszenia udziału w Promocji: 13 września 2019 godz. 23:59.

2.4.      Oferta “Promocji” nie łączy się z żadną inną ofertą promocyjną organizowaną przez Organizatora.

ARTYKUŁ 3 – PRODUKT PROMOCYJNY i PRODUKT ZA 1 ZŁOTY

3.1.      Zakup wymienionych produktów (“Produkt”) kwalifikuje Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji:

Nazwa modelu

MVH-A210BT

AVH-G110DVD

AVH-G210BT

AVH-A210BT

AVH-X390BT

AVH-A3200DAB

AVH-Z2200BT

AVH-Z3200DAB

SPH-DA130DAB

SPH-DA230DAB

SPH-DA120

AVH-Z5200DAB

AVH-A7100BT

AVH-Z7200DAB

AVH-Z9200DAB

3.2.      Produkty dostępne są do wyczerpania zapasów. O ewentualnym wyczerpaniu zapasów Organizator poinformuje na stronie internetowej www.pioneerowo.pl, co będzie jednoznaczne z zakończeniem Promocji.

3.3.      Uczestnik, który spełnił wszystkie warunki udziału w Promocji i złożył prawidłowo zgłoszenie swojego udziału w Promocji w sposób opisany w pkt 2.2. powyżej w terminie określonym w pkt 2.3 powyżej, a następnie otrzymał od Organizatora potwierdzenie zakwalifikowania Uczestnika do Promocji uprawniony jest do zakupu za 1 złoty brutto produktu wskazanego w pkt 3.4 poniżej, w zależności od Produktu, którego zakup zgłosił w celu wzięcia udziału w Promocji. Uczestnik nie jest uprawniony do zamiany produktu za 1 złoty na inny, ani do zastrzeżenia szczególnych właściwości produktu za 1 złoty, chyba ze Organizator wyraźnie przyzna taką możliwość Uczestnikowi; w takim jednak wypadku skorzystanie z tej możliwości uzależnione jest od dostępności danego modelu produktu za
1 złoty u Organizatora. Opłata 1 złotych brutto pobierana będzie przez kuriera dostarczającego wybrany produkt.

3.4.      Aktualna lista produktów za 1 złoty dostępnych dla Uczestników Promocji:

Za zakup modeli MVH-A210BT, AVH-G110DVD, AVH-G210BT – słuchawki SE-MJ503T lub SE-C3T (kolor w zależności od dostępności) za 1 złoty brutto

Za zakup modeli AVH-A210BT, AVH-X390BT, AVH-A3200DAB, AVH-Z2200BT –słuchawki SE-C4BT lub SE-E6BT lub SE-MJ722T (kolor w zależności od dostępności) za 1 złoty brutto

Za zakup modeli AVH-Z3200DAB, SPH-DA130DAB, SPH-DA230DAB, SPH-DA120,  AVH-Z5200DAB – słuchawki  SE-MS5T lub SE-CL6BT (kolor w zależności od dostępności) za 1 złoty brutto

Za zakup modeli AVH-A7100BT, AVH-Z7200DAB –słuchawki SE-C8TW lub SE-MJ561BT (kolor w zależności od dostępności) za 1 złoty brutto

Za zakup modeli AVH-Z9200DAB – kamera cofania ND-BC8 lub wzmacniacz GM-A3702 lub słuchawki SE-C8TW (kolor w zależności od dostępności) za 1 złoty brutto

Opłata 1 złotych brutto pobierana będzie przez kuriera dostarczającego wybrany produkt.

3.5. Produkty za 1 złoty wskazane w pkt 3.4 powyżej dostępne są do wyczerpania się ich zapasów. Organizator może wprowadzać dodatkowe produkty za 1 złoty dostępne w ramach Promocji, o czym informował będzie na stronie internetowej www.pioneerowo.pl.

3.6. Uczestnik nie może przenieść praw wynikających z Promocji na osobę trzecią bez zgody Organizatora, w szczególności Uczestnik nie może domagać się wydania produktów za 1 złoty innej osobie.

3.7. Wszystkie produkty za 1 złoty mogą podlegać ograniczeniom dostępności. Uczestnik nie może domagać się zamiany przyznanych mu przez Organizatora produktów za 1 złoty na ich równowartość pieniężną ani produkt innego rodzaju.

3.8.      W przypadku, gdy Uczestnik zwraca Produkt, Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania produktu za 1 złoty, a jeżeli już go otrzymał będzie zobowiązany do zwrotu.

3.6 Po weryfikacji Uczestnik otrzyma kurierem produkt za 1 złoty w ciągu 30 dni. Koszt dostawy ponosi Organizator.

ARTYKUŁ 4– GWARANCJA NA PRODUKTY ZA 1 ZŁOTY.

4.1.      W najszerszym zakresie dopuszczalnym w prawie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Uczestnika związane z usterkami lub awariami produktów za 1 złoty.

ARTYKUŁ 5 – JURYSDYKCJA
5.1.      Niniejsze warunki podlegają prawu w Polsce i podlegają wyłącznie jurysdykcji właściwych sądów w Polsce.

ARTYKUŁ 6 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1.      Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

6.2 Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, a także do zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Promocji z poszanowaniem praw uprzednio nabytych przez Uczestników.

ARTYKUŁ 7 – DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator .

7.2. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO (GDPR) – Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji, a jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę również w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora poprzez wysyłkę korespondencji mailowej i pocztowej.

7.3. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w Rozporządzenie lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

7.4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Promocji .

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest DSV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku – Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000492303 ( Administrator).
  2. Dane osobowe podane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w celu prowadzenia Promocji, a jeżeli wyraziłeś na to odrębną zgodę również dla celów organizacji i przeprowadzenia Promocji, a jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę również w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Administratora poprzez wysyłkę korespondencji mailowej i pocztowej.
  3. Masz prawo do cofnięcia każdej udzielonej Administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych, co nie będzie miało wpływu na legalnie dokonane przetwarzanie na podstawie zgody przed tym cofnięciem.
  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazane Poczcie Polskiej lub współpracującym z Administratorem firmom kurierskim w celu umożliwienia doręczenia korespondencji wysyłanej za pośrednictwem tych podmiotów.
  5. Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w okresie w jakim jest to potrzebne do prowadzenia Promocji, a jeżeli wyraziłeś zgodę na udział w celach marketingowych, aż do czasu odwołania tej zgody w jakiejkolwiek formie.
  6. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.